Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i nettbutikken og eventuelt særskilt avtaler ved eventuell korrespondanse kjøper har med oss før kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Aktiw AS, Granåsvegen 9, 7069 Trondheim, post@aktiw.no, 926 859 641, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den personen som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Dersom du bestiller varer til Svalbard eller utlandet blir merverdiavgiften automatisk trukket fra. Ved bestilling til Svalbard, Norsk kontinentalsokkel, fjerntliggende Norske landområder eller feltpost kommer dette uten tillagt merverdiavgift.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet som ikke skyldes direkte feil får ikke tilbakevirkende kraft.

Ved formodning det skulle forekommer skrive/tastefeil som er av vesentlig størrelse fra vår nettside, annonser o.l. som er større enn 20%  av normal utsalgspris forbeholder vi oss retten til å avvise eller slette ordre. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt ordrebekreftelse fra selger. Eventuelle feil må korrigeres i løpet av rimelig tid innen feilen er oppdaget.

For å sikre deg den beste prisen til enhver tid så oppdaterer vi jevnlig våre priser slik at vi tar forbehold om prisjusteringer.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Dette kan f.eks. være at du tastet feil og bestilte 100 stk. matrasjoner og egentlig skulle ha 10 stk. så er du ikke bundet til å kjøpe 100.

5. Ordrebekreftelse

Ved fullført bestilling vil du umiddelbart motta ordrebekreftelse fra oss. Denne ber vi deg dobbeltsjekke er helt korrekt. Skulle du oppdage feil her så må du meddele dette oss så fort du kan slik at vi får rettet opp i dette.

6. Betalingen

Når du foretar bestilling i nettbutikken med kort så vil beløpet bli reservert, dvs. at du ikke kan bruke disse pengene på noe annet, samt at vi heller ikke kan bruke disse. Så fort varen sendes fra oss blir det beløpet overført fra deg til oss. Fakturavilkårene finner du her.

Bestiller du med Klarna kjøp nå og betal senere får du tilsendt en faktura. Forfallsdato på fakturaen her er 14 dager fra varen er sendt ut med mindre annet er oppgitt.

Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir deg som forbruker mulighet til å betale kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om

Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske

opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. Levering

Vi sender varene som du har bestilt så fort vi kan til oppgitt adresse ved bestilling. Leveringstiden vil variere fra hvilken leveringsmåte som ble valgt ved bestilling.

Det kan forekomme at varen blir forsinket utover den tiden det vanligvis tar eller det som er opplyst om ved bestillingstidspunktet, da vil vi opplyse deg om dette.

Det kan også hende at det er oppgitt feil saldo på en vare du bestiller og at vi ikke klarer å skaffe denne til veie. Ved slike tilfeller er vi ikke forpliktet til å levere akkurat denne varen, men vi skal alltid gjøre det vi kan for å skaffe denne varen. Om vi ikke klarer dette vil vi uansett ta kontakt med deg for å opplyse om situasjonen og vi vil eventuelt gi deg er tilbud som er tilsvarende, slik at vi alltid skal gjøre det vi kan for at du skal bli mest mulig fornøyd.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Varer som restbestilles av kjøper blir sendt så fort vi får bekreftet leveringstid fra leverandør, da enten direkte fra vårt lager eller fra fjernlager. Om formodning leverandør ikke kan levere varer som er restbestilt forbeholder vi oss retten til å kansellere varelinjen fra ordren om ikke annet blir avtalt. Vi vil ta kontakt med kjøper og finne en løsning som alle parter blir fornøyde med.

Hvis du etter varen er sendt ombestemmer deg og ikke vil ha varen likevel må du fremdeles ta denne imot og sende den i retur til oss. Om ikke dette gjøre tar vi betalt for returfrakt samt administrasjonsgebyr som er på minimum 350 kroner.

Men om du ombestemmer deg før varen er sendt og gir oss beskjed før ordren har status som «fullført» så koster det deg ingenting. Dette gjelder også når du sender varen(e) tilbake til oss. (Status kan sees løpende ved innlogging på «Min Konto» eller ved å ta kontakt med oss direkte på tlf, mail eller messenger hvor du oppgir ordrenr.)

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7. Med risiko menes hvem som har ansvaret for å erstatte eller reparere varen du har kjøpt dersom det skulle skje noe. Ansvaret fram til du har mottatt varen fysisk er vårt.

9. Angrerett

Du som kjøper kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Dersom du bare angrer på deler av bestillingen får du tilbakebetalt det beløpet for varen(e) som er returnert.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Det vil si at returnert vare må være salgbar for oss. Vi har da i tråd med angrerettloven rett til å kreve kompensasjon for verditapet på varen. Spesielt for klær så vil vi regne verditapet som nesten totalt slik at tilsvarende kompensasjon vil kreves som også kommer av hygieniske årsaker.

Om du skulle angre på en vare du allerede har tatt i bruk så ønsker vi at du tar kontakt med oss snarest slik at vi sammen kan finne en løsning som alle blir fornøyde med. Hvis det er feil med varen så regnes dette som reklamasjon som vi har skrever mere om lengre nede i salgsbetingelsene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

10. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen fra oss anbefaler vi deg å sjekke over at alt er som det skal med varen, det vil si at det ikke har fått noen transportskader samt at du har mottatt det som du bestilte.

Hvis du skulle oppdage noen feil eller mangler ved tilsendt vare må du melde fra om dette så fort du har mottatt varen. Dette gjøres ved reklamasjon som er skrever mere om under punkt 11.

11. Reklamasjon

En reklamasjon vil si at det ved varen er en feil eller en mangel. Oppdager du dette må du meddele dette oss innen rimelig tid, helst så snart som mulig. Dersom vi ikke har levert varen innen den tid vi har oppgitt regnes dette også som reklamasjon og igjen må du meddele dette oss innen rimelig tid.

Beskjeden her bør være skriftlig. Du som kjøper kan reklamere senest to år etter du fikk varen, eller fem år hvis det er varer som anses å vare vesentlig lengre.

12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Husk at om vi opplyser eller gir deg beskjed om at varen er forsinket leverer vi ikke senere enn avtalt.

Vi ønsker alle våre kunder en best mulig opplevelse ved å handle fra oss slik at om du ikke ønsker varen likevel så er vi ikke vanskeligere enn at vi kan kansellere kjøpet om du gir oss beskjed.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Du som kjøper kan kreve å heve kjøpet dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen avtalt tilleggsfrist.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Mere om dette punktet finnes i Forbrukerkjøpsloven §24

Om du som kjøper skal kreve noen av overnevnte punkt så må dette meddeles oss at du reklamerer på leveringstiden slik det står i punkt 11.

13. Kjøpers rettigheter ved mangel

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Vi kan velge å prøve og reparere varen eller gi deg en ny vare.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Vi kan velge å prøve og reparere varen eller gi deg en ny vare.

Om du skal kreve noe av overnevnte så må du meddele oss at du reklamerer på en mangel som beskrevet i punkt 11.

Overnevnte gjelder for feil og mangler. Returer som skyldes andre årsaker som f.eks. anger eller skuffelse behandles under punkt 9.

14. Selgerens rettigheter

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette beløpet har vi satt til minst 350 kroner som er våre faktiske utlegg for å levere varen og få denne returnert oss om du ikke henter varen.

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Vi i Aktiw.no tar personvern på alvor slik at vi jobber alltid etter følgende grunnprinsipper

  • Du kan alltid ta kontakt med oss direkte for å spørre hvilke data vi har lagret om deg eller om du ønsker at vi endrer lagrede data eller sletting av disse.
  • Vi ber aldri om mere opplysninger om vi ikke trenger dette.
  • Med mindre det er gitt uttrykkelig samtykke for dette så deler vi aldri din informasjon med andre.
  • Din informasjon blir lagret med største fortrolighet hvor fokus på ditt personvern og sikkerhet står høyst.

Klarna

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

 

17. Informasjonskapsler (cookies)

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Forlatt handlekurv

Om du skulle være så uheldig og ikke få gjennomført ditt kjøp hos oss etter at du har skrevet inn din e-postadresse vil vi sende deg en e-post i etterkant med påminnelse om forlatt handlekurv. Denne tjenesten kan du melde deg av.

Nyhetsbrev

Aktiw.no sender med sine nyhetsbrev ulike typer informasjon samt ukentlig kampanjer og tilbud. Dette er noe du selv har valgt og melde deg på slik at du kan like enkelt velge å ikke få slike nyhetsbrev lengre.

18. Forbehold

Aktiw.no tar forbehold om skrivefeil og eventuelle forandringer i priser.

Mange av våre bilder er illustrative slik at de kan avvike fra faktisk utseende.

19. Force majure

Force majeure foreligger når Aktiw AS levering hindres av omstendigheter utenfor Aktiw AS kontroll, som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på normal og vanlig måte. Aktiw AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

20. Endring i vilkårene

Aktiw AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen

21. Rabattkode

Rabattkoder gjelder ikke vadere, kart, elektronikk, Härkila, Seeland, ernæring (turmat, sportsernæring osv.) samt varer som allerede er rabattert. Allerede rabatterte varer som f.eks. finnes under kampanje eller outlet.

Gyldigheten av rabattkodene er kun i det aktuelle tidsrommet det opplyses om. Noen rabattkoder og avtaler er personlige, slik at vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelle misbruk. Kombinering av rabattkode tillates ikke.

Rabattkoder gjelder ikke varer som er på kampanje, outlet eller merket «fast pris», dette kan for eksempel være såkalte «bundles/produktpakker» skipakker der bindinger, ski, feller, skisko mm er satt sammen til en bundle/pakke. Produktene her er satt sammen av en rekke produkter til full pris, og deretter rabattert til en pakkepris.

22. Gavekort

Ved kjøp av gavekort hos Aktiw.no mottar du som kjøper et digitalt gavekort i PDF-format med en «gavekortkode». Gavekortkoden brukes på lik linje som en rabattkode hvor gavekortkoden tastes inn i feltet «kupongkode» i nettbutikken hvorav gavekortets beløp i sin helhet fratrekkes totalbeløpet i den respektive handlekurven/kassen på det tidspunktet gavekortkoden aktiveres.

Gavekort gjelder hele varesortimentet, også varer som er på kampanje, outlet eller merket «fast pris», dette kan for eksempel være såkalte «bundles/produktpakker» skipakker der bindinger, ski, feller, skisko mm er satt sammen til en bundle/pakke. Produktene her er satt sammen av en rekke produkter til full pris, og deretter rabattert til en pakkepris.

Gyldigheten av gavekortet er kun i det aktuelle tidsrommet det opplyses om. Noen gavekort og rabattkoder er personlige, slik at vi forbeholder oss retten til å deaktivere gavekort/rabattkoder ved eventuelle misbruk. Kombinering av gavekort og rabattkoder tillates ikke.

Gavekortet må brukes i sin helhet hos Aktiw.no. Eventuelle restbeløp utbetales ikke, men om gavekortet ikke brukes opp i sin helhet ved ett kjøp så tilfaller resterende beløp til kjøper ved «tilgodelapp», ta dermed kontakt med oss om du ikke bruker hele beløpet ved ett enkeltkjøp.

23. Konfliktløsning

Vi ønsker at alle våre kunder skal få en best mulig kjøpsopplevelse hos Aktiw.no slik at vårt mål er å unngå konflikter og vi skal fremstå ryddige, servicevennlige og smidige når det kommer til å løse eventuelle situasjoner som skulle dukke opp.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 12 og 13. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet.  Om det ikke fører til løsning kan vi eller du, skriftlig, be om at konflikten løses av Forbrukertvistutvalget. Om formodning det gir noen løsning vil det være Tingretten som er siste instans som tvinger fram en løsning.

18.04.2021

– siste oppdatering 16.06.2021

Scroll to Top